खाता खोल्दा चाहिने आवश्यक कागजातहरु

व्यक्तिगत खाता :
 • नागरिकता वा राहदानी
 • २ प्रति पासपोर्ट साईज फोटो
फर्म खाता :-
 • दर्ता प्रमाण पत्र
 • कर प्रमाण पत्र
 • नागरिकता
 • २ प्रति पासपोर्ट साईज फोटो
साझेदारी संस्थाको खाता :-
 • साझेदारी सम्झौता पत्र
 • दर्ता प्रमाण पत्र
 • कर प्रमाण पत्र
 • सबै साझेदारी सदस्यको प्रमाण पत्र
 • २ प्रति पासपोर्ट सईज़ फोटो
कम्पनीको खाता :-
 • दर्ता प्रमाण पत्र
 • विनियम तथा नियमावली
 • संचालकहरुको नाम, ठेगाना, साथै नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • आधिकारिक खाता संचालकको नाम र हस्ताक्षर
 • संचालन अनुमति पत्र
 • खाता संचालन सम्बन्धी माइनुट
 • कर प्रमाण पत्र
गैर नाफामुलक संस्थाको खाता :-
 • दर्ता प्रमाण पत्र
 • कार्यालय संचालनको नामावली
 • खाता खोल्न र संचालनको लागि माइनुट
 • आधिकारिक व्यक्तिको नाम र हस्ताक्षर
Scroll Up jQuery("img[src$='/wp-content/uploads/2014/03/easy-buy.jpg']").click(function(){ window.open('http://www.mobilandelectronic.com'); })