ऐन, नियम र मापदण्ड

ऐन, नियम र मापदण्ड
सहकारी संघ संस्था सम्बन्धि प्रशारीत सूचनाहरू Download
Sachetana (Ain,Niyam) 2068 Download
सहकारी संघ/संस्थाको निर्वाचन निर्देशिका, २०६९ Download
सहकारी संघ/संस्था दर्ता, संचालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ Download
Cooperative Statistics 2068 Download
वार्षिक प्रगति विवरण–२०६८ Download
लेखापरीक्षण कार्याविधि निर्देशिका Download
उधोग अनुदान कार्यविधि २०६६ Download
सहकारी ऐन २०४८ Download
१० सहकारी विभागको संक्षिप्त परिचय (व्रोशियर) Download
११ सहकारी विभागको आन्तरिक कार्य संचालन निर्देशिका २०६२ Download
१२ परिपत्र तथा सूचनाहरुको संगालो २०६४ Download
१३ सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ Download
१४ सहकारी दर्पण २०६५ Download
१५ सुपथ मुल्यका सहकारी पसल सन्चालन सम्वन्धी नियमावली २०६५ Download
१६ उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन-२०६८ Download